Όροι συμμετοχής Ενέργειας Supertourist με Δωρεάν 4ημερο 2021 από Vlm Travel IKE

1. Η Κλήρωση διοργανώνεται από την VLM TRAVEL ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΕ. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Super Tourist (εφεξής το «Πρόγραμμα») και αποκλειστικά για τους πελάτες των ξενοδοχείων Erato Apartments, Villa Bagia, Katerina beach rooms αλλά και του γραφείου VLM TRAVEL , για την ενέργεια «4 ημέρες ΔΩΡΕΑΝ στην Άνδρο» (εφεξής η «Ενέργεια»), σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους Συμμετοχής. Η εταιρία «VLM TRAVEL IKE.» (εφεξής «Δωροθέτρια») θα χορηγήσει το Δώρο της Κλήρωσης, όπως αυτό ορίζεται στον όρο 9.

2. Η Ενέργεια θα υλοποιηθεί για κρατήσεις ή αγορασμένες υπηρεσίες από τις παραπάνω επιχειρήσεις από 19/06/2020 έως και τις 30/09/2020, και με ώρα έναρξης και λήξης 08:00 και 23:00 αντίστοιχα.

3. Στην Κλήρωση συμμετέχουν αποκλειστικά και αυτόματα πελάτες που έχουν αγοράσει ή θα αγοράσουν τις υπηρεσίες των παραπάνω επιχειρήσεων

Διευκρινίζεται ότι, η παραπάνω προσφορα δεν συνδυάζεται με καμία άλλη.

4. Στην Κλήρωση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, καθώς και στη Δωροθέτρια.

5. Κάθε Συμμετέχων συμμετέχει στην Κλήρωση με κάθε αγορά υπηρεσίας. Πχ πελάτης που θα κάνει κράτηση σε ένα από τα ανωτέρω ξενοδοχεία και κάνει και δραστηριότητα με το τουριστικό γραφείο παίρνει 2 συμμετοχές στη κλήρωση.

6. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 08/10/2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας, Μπατσί Άνδρου, παρουσία αρμοδίων στελεχών της Διοργανώτριας, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος.

8. Κατά την Κλήρωση, από τους Συμμετέχοντες θα αναδειχθεί ένας (1) Νικητής και ένας (1) Επιλαχών.

9. Δώρο Κλήρωσης: Στο Νικητή αντιστοιχεί μία (1) διαμονή για δύο ενήλικα άτομα, διάρκειας 4νυχτών στο ξενοδοχείο Erato Apartments 3 αστέρων στο Μπατσί Άνδρου (https://www.longbeach.gr/) καθώς και τα επιβατικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί από 01/05/2020 έως και τις 29/06/2021 και από 30/08 ως και 30/09/2021 κατόπιν διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα. Η Διοργανώτρια ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του Δώρου της Κλήρωσης και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που τυχόν υποστεί ο Νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το ανωτέρω Δώρο που κέρδισε ή κατά τη χρήση του εν λόγω Δώρου.

10. Η Διοργανώτρια αμέσως μετά τη διενέργεια της Κλήρωσης και την ανάδειξη του Νικητή, θα αποστείλει προσωπικό μήνυμα (inbox message) στο email ή Facebook profile του Νικητή ζητώντας από αυτόν τα στοιχεία του – Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Στη συνέχεια, ο Νικητής υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του παραπάνω μηνύματος, να αποστείλει τα στοιχεία που ζητήθηκαν με προσωπικό μήνυμα (inbox message) ή email είτε στη Σελίδα της VLM TRAVEL, προκειμένου η Διοργανώτρια να ελέγξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στον όρο 3 της παρούσας και για να επικοινωνήσει μαζί του.

11. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής από τον Νικητή του Δώρου της Κλήρωσης – η οποία πρέπει να είναι ρητή και να κοινοποιείται εγγράφως στη Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vlmtravel.com εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη σχετική ενημέρωσή του – ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στον όρο 3 ή έχει καταχωρίσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επικοινωνία με αυτόν ή αν δεν βρεθεί ή αν δεν εμφανιστεί, η θέση του θα καταλαμβάνεται αυτόματα στον Επιλαχόντα. Η ενημέρωση του Επιλαχόντα και η επιβεβαίωση των στοιχείων του θα γίνει με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στον όρο 10.

12. Η παραλαβή του Δώρου της Κλήρωσης θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας του Νικητή με τη Διοργανώτρια και τη Δωροθέτρια.

13. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, η Διοργανώτρια προβαίνει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα των στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της ενέργειας για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), στον Ν. 4624/2019 και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας και σε συνεργαζόμενα με την Εταιρεία τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της Ενέργειας για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση αυτής όπως ενδεικτικά στη Δωροθέτρια.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Ενέργειας η Εταιρεία θα προβεί στη δημοσιοποίηση στοιχείων (ονοματεπώνυμο και όνομα Facebook) του Νικητή , που θα αναδειχθεί από την Κλήρωση, στη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram (https://www.facebook.com/vlmandros/?modal=admin_todo_tour), με ειδικό δημοσίευμα (post) και θα εμφανίζονται σε αυτήν μέχρι και τις 30/10/2021.

Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μετά την ολοκλήρωση αυτού για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία 

14. Οι Συμμετέχοντες στην Κλήρωση αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

· Είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών με δικαιοπρακτική ικανότητα.

· Είναι καταναλωτές των υπηρεσιών των ανωτέρω επιχειρήσεων ως και 30/09.

· Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην Κλήρωση, στην οποία συμμετέχουν με τα στοιχεία και τις λοιπές πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους, για την οποία τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε η σχετική συναίνεση.

· Δεν θα αναρτήσουν και δεν θα δημοσιεύσουν κείμενο ή φωτογραφία με περιεχόμενο που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική ή αντικοινωνική διάθεση καθώς και κείμενο ή φωτογραφία με περιεχόμενο που να προσβάλλει ή να θίγει τη φήμη της Διοργανώτριας ή του Προγράμματος ή των Συμμετεχόντων στην Κλήρωση.

· Δεν επιτρέπεται να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με το Δώρο της Κλήρωσης στα μέσα ενημέρωσης δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Διοργανώτριας.

15. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.vlmtravel.com  και στην σελίδα του Προγράμματος στο Facebook (https://www.facebook.com/vlmandros/?modal=admin_todo_tour /). Επίσης, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Κλήρωσης παρέχεται και από το τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο 2282029410. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων.

17. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους της Κλήρωσης ή να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει την Κλήρωση με ανακοίνωσή της στο διαδικτυακό τόπο www.vlmtravel.com  ή στη σελίδα του Προγράμματος στο Facebook (https://www.facebook.com/vlmandros/?modal=admin_todo_tour).

18. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται.

Go to Top